Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN và TKQ Sở GTVT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đường bộ 45696 45646 8388 50 99.9 %
Đường thủy nội địa 806 806 690 0 100 %
Du lịch 2 2 1 0 100 %