Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN-TKQ Sở Nông Nghiệp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thủy sản 1152 1152 1122 0 100 %
Bảo vệ thực vật 417 409 398 8 98.1 %
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 307 307 302 0 100 %
Thú y 174 174 174 0 100 %
Lâm nghiệp 18 18 18 0 100 %
Thủy lợi 4 0 0 4 0 %
Chăn nuôi 4 4 4 0 100 %
Trồng trọt 2 2 2 0 100 %