Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo UBND Thành phố Mỹ Tho

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 1100 1089 1068 11 99 %
Hộ tịch 2 2 2 0 100 %