Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp Sở Tư Pháp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Lý lịch tư pháp 6332 6134 6021 198 96.9 %
Công chứng 29 29 28 0 100 %
Hộ tịch 10 10 3 0 100 %
Luật sư 9 9 7 0 100 %
Đấu giá tài sản 5 5 5 0 100 %
Quốc tịch 1 0 0 1 0 %