Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Công chứng Sở Tư pháp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Công chứng 13933 13933 13933 0 100 %
Chứng thực 7682 7682 7682 0 100 %