Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Hành chính Tư pháp Sở Tư pháp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 24 24 16 0 100 %
Quốc tịch 1 1 1 0 100 %