Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Kinh Tế Thành phố Mỹ Tho

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 70 70 70 0 100 %
Kinh doanh khí 11 11 11 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 9 9 9 0 100 %