Thống kê theo lĩnh vực của Phòng LĐ - TBXH TX Gò Công

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 37 26 20 11 70.3 %
Phòng, chống tệ nạn xã hội 1 0 0 1 0 %