Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 527 527 522 0 100 %