Thống kê theo lĩnh vực của Phòng QL Thể dục Thể thao Sở VH

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thể dục thể thao 3 3 3 0 100 %