Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Quản lý Văn hóa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Quảng cáo 308 308 306 0 100 %
Nghệ thuật biểu diễn 17 17 12 0 100 %
Di sản văn hóa 8 8 8 0 100 %
Karaoke, Vũ trường 5 5 5 0 100 %