Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo UBND Thị xã Cai Lậy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 137 130 130 7 94.9 %
Kinh doanh khí 4 4 4 0 100 %
Hộ tịch 1 1 1 0 100 %