Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Đồng Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 301 301 280 0 100 %
Chứng thực 186 185 173 1 99.5 %
Bảo trợ xã hội 12 12 12 0 100 %
Người có công 7 7 7 0 100 %
Đất đai 7 0 0 7 0 %
Đăng ký, quản lý cư trú 2 2 2 0 100 %