Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Long Bình

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1001 1001 1001 0 100 %
Hộ tịch 352 346 346 6 98.3 %
Bảo trợ xã hội 58 58 58 0 100 %