Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Vĩnh Hựu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 592 592 591 0 100 %
Hộ tịch 271 224 221 47 82.7 %
Bảo trợ xã hội 28 28 28 0 100 %
Người có công 2 2 2 0 100 %
Đất đai 2 1 1 1 50 %