Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã An Hữu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 717 717 596 0 100 %
Hộ tịch 254 249 242 5 98 %
Bảo trợ xã hội 141 102 100 39 72.3 %
Đất đai 2 2 1 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %
Người có công 1 1 1 0 100 %