Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Đông Hòa Hiệp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 161 156 155 5 96.9 %
Chứng thực 158 158 158 0 100 %
Bảo trợ xã hội 156 93 93 63 59.6 %
Đất đai 3 2 2 1 66.7 %
Người có công 2 2 2 0 100 %