Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Tân Thanh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 523 523 428 0 100 %
Hộ tịch 242 241 233 1 99.6 %
Đăng ký, quản lý con dấu 207 207 207 0 100 %
Đăng ký, quản lý cư trú 193 193 127 0 100 %
Bảo trợ xã hội 71 58 51 13 81.7 %
Người có công 13 13 13 0 100 %