Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Hành chính CC Trồng trọt & BVTV

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 38 35 1 2 94.7 %
Tháng 8 36 36 0 0 100 %
Tháng 7 59 59 0 0 100 %
Tháng 6 45 44 1 0 100 %
Tháng 5 55 52 3 0 100 %
Tháng 4 15 15 0 0 100 %
Tháng 3 32 32 0 0 100 %
Tháng 2 51 46 1 4 92.2 %
Tháng 1 190 181 6 3 98.4 %