Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế huyện Chợ Gạo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 18 17 0 1 94.4 %
Tháng 7 130 114 1 15 88.5 %
Tháng 6 106 94 0 12 88.7 %
Tháng 5 111 101 1 9 91.9 %
Tháng 4 45 35 2 8 82.2 %
Tháng 3 77 53 6 18 76.6 %
Tháng 2 40 22 6 12 70 %
Tháng 1 1 0 1 0 100 %