Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế huyện Chợ Gạo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 141 115 8 18 87.2 %
Tháng 11 106 87 11 8 92.5 %
Tháng 10 112 91 2 19 83 %
Tháng 9 101 89 2 10 90.1 %
Tháng 8 102 92 3 7 93.1 %
Tháng 7 129 110 5 14 89.1 %
Tháng 6 105 92 5 8 92.4 %
Tháng 5 113 100 4 9 92 %
Tháng 4 45 35 2 8 82.2 %
Tháng 3 78 53 7 18 76.9 %
Tháng 2 42 22 8 12 71.4 %
Tháng 1 1 0 1 0 100 %