Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế huyện Gò Công Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 177 127 8 42 76.3 %
Tháng 8 140 76 3 61 56.4 %
Tháng 7 184 124 3 57 69 %
Tháng 6 177 87 5 85 52 %
Tháng 5 130 111 2 17 86.9 %
Tháng 4 87 58 4 25 71.3 %
Tháng 3 347 96 6 245 29.4 %
Tháng 2 200 43 2 155 22.5 %
Tháng 1 1 0 1 0 100 %