Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế huyện Châu Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 135 86 8 41 69.6 %
Tháng 7 622 277 65 280 55 %
Tháng 6 394 132 67 195 50.5 %
Tháng 5 329 68 179 82 75.1 %
Tháng 4 56 3 4 49 12.5 %
Tháng 3 164 5 33 126 23.2 %
Tháng 2 22 0 13 9 59.1 %
Tháng 1 342 9 82 251 26.6 %