Thống kê chi tiết theo tháng Bảo hiểm hội Huyện Chợ Gạo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 3 113 112 0 1 99.1 %
Tháng 2 250 250 0 0 100 %
Tháng 1 172 172 0 0 100 %