Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Giáo dục và đào tạo Huyện Chợ Gạo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 5 0 5 0 100 %
Tháng 7 16 0 16 0 100 %
Tháng 6 4 4 0 0 100 %
Tháng 5 3 1 2 0 100 %
Tháng 4 2 1 1 0 100 %
Tháng 3 3 0 3 0 100 %
Tháng 2 2 2 0 0 100 %
Tháng 1 3 1 2 0 100 %