Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế huyện Gò Công Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 107 91 4 12 88.8 %
Tháng 7 532 432 19 81 84.8 %
Tháng 6 731 348 85 298 59.2 %
Tháng 5 607 271 326 10 98.4 %
Tháng 4 458 63 152 243 46.9 %
Tháng 3 513 65 358 90 82.5 %
Tháng 2 399 32 261 106 73.4 %
Tháng 1 79 1 75 3 96.2 %