Thống kê chi tiết theo tháng Chi cục thuế thị xã Cai Lậy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 217 52 4 161 25.8 %
Tháng 7 852 203 17 632 25.8 %
Tháng 6 500 58 74 368 26.4 %
Tháng 5 339 2 310 27 92 %
Tháng 4 274 1 220 53 80.7 %
Tháng 3 574 1 533 40 93 %
Tháng 2 415 2 378 35 91.6 %
Tháng 1 293 0 269 24 91.8 %