Thống kê chi tiết theo tháng Phòng LĐ -TBXH Huyện Gò Công Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 3 3 0 0 100 %
Tháng 7 18 17 0 1 94.4 %
Tháng 6 32 30 0 2 93.8 %
Tháng 5 29 25 4 0 100 %
Tháng 4 31 30 1 0 100 %
Tháng 3 21 21 0 0 100 %
Tháng 2 36 28 1 7 80.6 %
Tháng 1 17 15 2 0 100 %