Thống kê chi tiết theo tháng CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THỊ XÃ GÒ CÔNG

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 703 667 4 32 95.4 %
Tháng 8 768 645 17 106 86.2 %
Tháng 7 726 637 23 66 90.9 %
Tháng 6 779 504 217 58 92.6 %
Tháng 5 613 159 396 58 90.5 %
Tháng 4 238 12 208 18 92.4 %
Tháng 3 502 37 452 13 97.4 %
Tháng 2 433 28 372 33 92.4 %
Tháng 1 469 43 385 41 91.3 %