Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN và TKQ huyện Chợ Gạo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 41 32 6 3 92.7 %
Tháng 7 249 207 28 14 94.4 %
Tháng 6 205 186 11 8 96.1 %
Tháng 5 272 241 22 9 96.7 %
Tháng 4 118 107 3 8 93.2 %
Tháng 3 226 183 25 18 92 %
Tháng 2 161 136 13 12 92.5 %
Tháng 1 116 93 11 12 89.7 %