Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 4 4 0 0 100 %
Tháng 7 29 29 0 0 100 %
Tháng 6 32 32 0 0 100 %
Tháng 5 50 49 1 0 100 %
Tháng 4 41 38 3 0 100 %
Tháng 3 53 52 1 0 100 %
Tháng 2 91 85 0 6 93.4 %
Tháng 1 24 22 0 2 91.7 %