Thống kê chi tiết theo tháng Phòng LĐ -TBXH Thành phố Mỹ Tho

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 52 51 1 0 100 %
Tháng 7 191 189 2 0 100 %
Tháng 6 103 100 3 0 100 %
Tháng 5 123 120 3 0 100 %
Tháng 4 106 95 3 8 92.5 %
Tháng 3 186 178 5 3 98.4 %
Tháng 2 178 152 26 0 100 %
Tháng 1 205 186 19 0 100 %