Thống kê chi tiết theo tháng Ban giám đốc Sở LĐTBXH

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 66 22 4 40 39.4 %
Tháng 7 162 104 12 46 71.6 %
Tháng 6 145 77 3 65 55.2 %
Tháng 5 113 96 3 14 87.6 %
Tháng 4 76 66 2 8 89.5 %
Tháng 3 94 75 8 11 88.3 %
Tháng 2 97 63 14 20 79.4 %
Tháng 1 92 67 11 14 84.8 %