Thống kê chi tiết theo tháng Phòng LĐ -TBXH Huyện Tân Phú Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 3 3 0 0 100 %
Tháng 7 28 27 0 1 96.4 %
Tháng 6 28 24 2 2 92.9 %
Tháng 5 18 17 1 0 100 %
Tháng 4 39 39 0 0 100 %
Tháng 3 52 50 2 0 100 %
Tháng 2 67 67 0 0 100 %
Tháng 1 111 108 3 0 100 %