Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ Thị xã Cai Lậy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 8 58 46 1 11 81 %
Tháng 7 199 171 14 14 93 %
Tháng 6 274 220 10 44 83.9 %
Tháng 5 214 197 5 12 94.4 %
Tháng 4 309 282 7 20 93.5 %
Tháng 3 288 206 9 73 74.7 %
Tháng 2 224 191 13 20 91.1 %
Tháng 1 179 150 11 18 89.9 %