Thống kê chi tiết theo tháng CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THỊ XÃ CAI LẬY

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 519 243 27 249 52 %
Tháng 8 877 300 39 538 38.7 %
Tháng 7 1033 278 24 731 29.2 %
Tháng 6 687 120 100 467 32 %
Tháng 5 482 31 385 66 86.3 %
Tháng 4 366 18 274 74 79.8 %
Tháng 3 793 29 646 118 85.1 %
Tháng 2 561 15 473 73 87 %
Tháng 1 560 11 452 97 82.7 %