Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ KIỀU NGA
Mã Biên nhận : 000.00.22.H58-210917-0002
Về việc : Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Ngày nộp: 17/09/2021 10:17:53
Ngày hẹn trả: 22/09/2021 11:45:33
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.22.H58-210917-0002 đã trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ huyện Gò Công Đông