Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ THANH DUNG
Mã Biên nhận : 000.00.22.H58-210917-0003
Về việc : Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Ngày nộp: 17/09/2021 11:04:03
Ngày hẹn trả: 22/09/2021 11:46:58
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.00.22.H58-210917-0003 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ huyện Gò Công Đông