Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN SƠN
Mã Biên nhận : 000.00.25.H58-210921-0002
Về việc : Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Ngày nộp: 21/09/2021 14:00:27
Ngày hẹn trả: 22/09/2021 10:15:00
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.25.H58-210921-0002 đã trả kết quả tại Bộ phận TN và TKQ huyện Tân Phước