Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HUỲNH QUAN HIỂN
Mã Biên nhận : 000.00.25.H58-210921-0003
Về việc : Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Ngày nộp: 21/09/2021 14:17:51
Ngày hẹn trả: 22/09/2021 10:15:46
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.25.H58-210921-0003 đã trả kết quả tại Bộ phận TN và TKQ huyện Tân Phước