Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HUỲNH VĂN KHÁCH
Mã Biên nhận : 000.17.25.H58-210922-0002
Về việc : Thủ tục cấp giấy đi đường thị trấn Mỹ Phước
Ngày nộp: 22/09/2021 09:37:04
Ngày hẹn trả: 22/09/2021 09:58:26
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.17.25.H58-210922-0002 đã trả kết quả tại UBND TT Mỹ Phước