Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN NGHĨA
Mã Biên nhận : 000.23.18.H58-210922-0002
Về việc : Thủ tục đăng ký khai tử (cấp xã).
Ngày nộp: 22/09/2021 09:56:34
Ngày hẹn trả: 22/09/2021 10:09:54
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.23.18.H58-210922-0002 đã trả kết quả tại UBND Xã Hòa Hưng