Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ VĂN MINH TÂM
Mã Biên nhận : 000.23.18.H58-210922-0003
Về việc : Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (cấp xã).
Ngày nộp: 22/09/2021 10:01:48
Ngày hẹn trả: 22/09/2021 10:09:29
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.23.18.H58-210922-0003 đã trả kết quả tại UBND Xã Hòa Hưng