Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ MỘNG ANH LUÂN
Mã Biên nhận : 000.25.21.H58-210922-0001
Về việc : Thủ tục đăng ký khai tử (cấp xã).
Ngày nộp: 22/09/2021 11:04:32
Ngày hẹn trả: 22/09/2021 11:15:17
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.25.21.H58-210922-0001 đã trả kết quả tại UBND Xã Long Bình Điền