Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VÕ MINH ĐĂNG
Mã Biên nhận : 000.27.19.H58-210922-0005
Về việc : Thủ tục đăng ký khai sinh (cấp xã). cho Võ Minh Đăng
Ngày nộp: 22/09/2021 10:08:23
Ngày hẹn trả: 22/09/2021 11:09:41
Tình trạng hồ sơ: - Hồ sơ 000.27.19.H58-210922-0005 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Ngũ Hiệp