Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ KIM SO(KT HUỲNH VĂN SÁNG)
Mã Biên nhận : 000.28.21.H58-210922-0002
Về việc : Thủ tục đăng ký khai tử (cấp xã).
Ngày nộp: 22/09/2021 10:55:07
Ngày hẹn trả: 22/09/2021 11:00:15
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.28.21.H58-210922-0002 đã trả kết quả tại UBND Xã Phú Kiết