Mức độ 4  Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Ký hiệu thủ tục: 2.000111 (BLĐ-TBVXH-TGG-286397)
Lượt xem: 6675
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;Cơ quan Bảo hiểm xã hội


Lĩnh vực An toàn lao động
Cách thức thực hiện


20 ngày làm việc, trong đó thời hạn giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 15 ngày, của cơ quan Bảo hiểm xã hội là 05 ngày.  • Trực tiếp


  • Nộp qua bưu chính công ích


  • Cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến http://motcua.tiengiang.gov.vn

Thời hạn giải quyết


- Trực tiếp          20 ngày làm việc, trong đó thời hạn giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 15 ngày, của cơ quan Bảo hiểm xã hội là 05 ngày.- Nộp qua bưu chính công ích          20 ngày làm việc, trong đó thời hạn giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 15 ngày, của cơ quan Bảo hiểm xã hội là 05 ngày.- Cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến http://motcua.tiengiang.gov.vn          20 ngày làm việc, trong đó thời hạn giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 15 ngày, của cơ quan Bảo hiểm xã hội là 05 ngày. 


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

  • Quyết định việc hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Lệ phí


Không


Phí


Không


Căn cứ pháp lý


  • Luật An toàn vệ sinh, lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

  • Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

  • - Bước 1: Người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  • - Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ và gửi quyết định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

  • - Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho ở Lao động - Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do.

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng


- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện theo Mẫu số 11 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020;-  Bản sao các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc tổ chức huấn luyện theo quy định của pháp luật và các chi phí thực tế có liên quan đến việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng đề nghị hỗ trợ. Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện theo Mẫu số 11 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020

Bản chính: 1
Bản sao: 0


  

 


 


File mẫu:

  • Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện theo Mẫu số 11 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 Tải về


Người sử dụng lao động được nhận kinh phí hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khi có đủ các điều kiện sau:- Người sử dụng lao động có thời gian liên tục đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng đề nghị hỗ trợ huấn luyện từ đủ 12 tháng trở lên cho đến tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;- Thuê tổ chức huấn luyện có đủ điều kiện theo quy định hoặc tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng đề nghị hỗ trợ huấn luyện lần đầu hoặc huấn luyện định kỳ theo đúng quy định pháp luật hiện hành;- Thực hiện báo cáo định kỳ công tác an toàn, vệ sinh lao động, báo cáo tình hình tai nạn lao động của năm trước liền kề năm đề nghị cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng quy định pháp luật.