Mức độ 3  Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải ỉà người thân thích của trẻ em

Ký hiệu thủ tục: X-TE02
Lượt xem: 998
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện


Đang cập nhật


Lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
Cách thức thực hiện


Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước


Thời hạn giải quyết


Đang cập nhật


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không


Phí


Đang cập nhật


Căn cứ pháp lý


Đang cập nhậtĐang cập nhậtĐang cập nhật


File mẫu:


Không