Đến tháng 3
Sở Giáo dục và Đào tạo đã giải quyết

100,0 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/03/2023)