Đến tháng 4
Sở Giao thông Vận tải đã giải quyết

99,8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 15/04/2024)