Đến tháng 6
Sở Lao động, Thương binh và XH đã giải quyết

83,6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 10/06/2023)